pastarchives.jpgLyžiarsky klub Šachti?ky je ob?ianske združenie, ktorého poslaním je systematická práca vo výchove pretekárov v alpskom lyžovaní, po?núc tzv. prípravkami a kon?iac pretekármi v kategórii dospelých. Príjmy klubu tvoria hlavne príspevky od rodi?ov, dotácie (na centrum talentovanej mládeže, z mesta Banská Bystrica), 2% dane z príjmov, sponzorské príspevky a v menšom ?lenské poplatky. Na strane výdavkov zabezpe?uje klub pre obyvate?ov mesta, predovšetkým pre deti a mládež záujmovú športovú ?innos? zameranú na zjazdové lyžovanie na rôznych vekových a výkonnostných úrovniach.


História LKŠ
IMG_8132.jpgLyžiarsky klub Šachti?ky je dlhodobo známy lyžiarskej verejnosti v Banskej Bystrici. Vo svojom historickom vývoji prešiel nieko?kými zmenami v nazve subjektu, ktoré vychádzali z vtedajšej štruktúry športu. Zakladajúcim lyžiarskym klubom bola ?ervená hviezda, potom Pozemné stavby B. Bystrica. Tento lyžiarsky klub vznikol za ú?asti nadšencov a zanietených lyžiarov na dobrovo?nej funkcionárskej základni.
 
Galéria našich najúspešnejších športovcov
IMG_1234.JPGLyžiarsky klub Šachti?ky (LKŠ) úspešne nadviazal na výbornú prácu ?ervenej hviezdy a Pozemných stavieb a hne? od za?iatku svojej existencie sa zaradil medzi najúspešnejšie športové kluby v celonárodnom postavení. LKŠ za obdobie svojej existencie vychoval množstvo úspešných športovcov, reprezentantov SR, ú?astníkov Svetového pohára, Majstrovstiev sveta a Zimných olympijských hier v alpskom lyžovaní.
 
Poslanie
IMG_0715.JPGHlavnou nápl?ou ?innosti klubu je zabezpe?enie kondi?ných tréningov, tréningov na lyžiach a rovnako zabezpe?enie ú?asti športovcov na sú?ažiach v SR a v zahrani?í. Každoro?ne klub usporadúva lyžiarske preteky v alpskom lyžovaní v stredisku Šachti?ky. Ide o preteky v kategórii predžiakov, mladších a starších žiakov a hlavne medzinárodných pretekov FIS juniorov a dospelých.
 
Organiza?ná štruktúra
20081205_1601260840_pb030651.jpgOrgány LKŠ na základe stanov tvorí:
- ?lenská schôdza
- výbor LKŠ
- kontrolno-revízna komisia (KRK)

 
Lyžiarske stredisko
Sachticky sever.jpgDomovským strediskom pre zimnú prípravu našich športovcov je lyžiarske stredisko Šachti?ky. Lyžiarske stredisko je vhodné na rekrea?né, ale aj pre profesionálne lyžovanie. K dispozícii je 7 tratí rôznej náro?nosti so štyrmi vlekmi a jedným lanovým vlekom pre najmenších lyžiarov.
Viac informácií o lyžiarskom stredisku nájdete na www.sachtickyas.sk

 
Tréneri
IMG_8492.jpgV Lyžiarskom klube Šachti?ky sa snažíme, aby výchova detí a mládeže a tréningový proces boli realizované pod doh?adom kvalifikovaných a skúsených trénerov. Tréningový proces LKŠ v sezóne 2011/2012 zabezpe?uje sedem trénerov.